Benső undor

Klebelsberg „benső undora”: az egyetemek veszte lenne, ha a politika beleszólna a tanári kinevezésekbe

Különös aktualitást ad cikkünknek, hogy elbocsátották állásából Ádám Zoltánt, a Corvinus oktatóját, akinek „bűne” mindössze az volt, hogy egy befolyásos diákkal történt egyértelmű kivételezés miatt kezdeményezett etikai eljárást az intézményben. Klebelsberg Kunónak, a két világháború közötti Magyarország meghatározó kultúrpolitikusának nagyon határozott véleménye volt arról, hogy a politikai befolyásnak semmi helye a felsőoktatásban. Az alábbiakban az idegen nyelvek oktatása kapcsán, illetve az egyetemi és akadémiai autonómia kérdéseiről vallott nézeteit ismerhetjük meg.

Arról, hogy miként vélekedett Klebelsberg a modern nyelvek tanulásának szükségéről, előző cikkünkben írtunk. Klebelsberg azt is világosan látja, hogy

a nyelvtudás parancsoló szükségét kielégítendő megfelelő anyagi háttérre van szükség.

1925. február 20-án Klebelsberg a saját minisztériumának költségvetési vitája során elhangzott parlamenti felszólalásában részletesen beszél a nyelvtudás szükségességéről és feltételeiről.

„Ez tanár- és pénzkérdés”

A miniszter először is azt hangsúlyozza, mennyire is fontos az idegen nyelvek tudása a világ dolgaiban való tájékozódás szempontjából:

„Aki nem tud francia, német, angol lapokat olvasni, hogyan igazodjék el, mint művelt ember, mint szavazó, mint választó, vagy mint a választóközönséget vidéken vezető tekintélyes ember a külföldi helyzet dolgában. Hogyan szerezzen tájékozódást arról, hogy mi történt külföldön, ha a magyar nyelven kívül más nyelvű olvasmányok érthetetlenek előtte?”

A miniszter szerint a Trianon utáni Magyarországon – mivel az ország nemzetiségei döntő részét elvesztette – a nyelvtanulás első megalapozója óhatatlanul az iskola. Természetesen joggal merül fel a kérdés, jelen állapotában alkalmas-e az iskola a nyelvtanításra. Klebelsberg így fogalmaz:

„Ma az idegen nyelvek ismerete létkérdés reánk nézve. Nem akarnám a magyar iskolát abba a helyzetbe hozni, hogy a szülőknek az legyen a meggyőződésük, hogy ez az iskola nem elégíti ki az elementáris igényeket és mást tanít, mint amire okvetlenül szükség van.

A következő kérdés az, hogy lehet-e az iskolában sikeresen tanítani az idegen nyelveket? Rendesen ezt szokták felhozni e koncepció ellen azok, akik inkább fräuleinekkel, mademoiselle-lekkel és missekkel akarják gyermekeiket az idegen nyelvekre megtaníttatni. Ez tanár- és pénzkérdés. A tanárkérdésre majd rá fogok térni; pénzkérdés pedig oly értelemben, hogy tudunk-e kisebb csoportokat csinálni, mert hatvanas létszám mellett modern nyelveket sikeresen tanítani nagyon nehéz.”

Klebelsberg Kunó

Klebelsberg beszédében arra is kitér, hogy a modern idegen nyelvek tanítása – és ahogy ezt korábban már láttuk, itt konkrétan a német, a francia, az olasz és az angol nyelv oktatásáról van szó – nem lehetséges megfelelően kvalifikált nyelvtanárok nélkül. Problémák természetesen itt is vannak – és megoldási javaslatok is. Klebelsberg a német nyelv hazai tanításának nehézségeiről így szól:

Ilyen körülmények között összeomlik az ellenvetés, hogy modern nyelvet iskolában sikerrel tanítani nem lehet; igenis van ennek egy előfeltétele, az, hogy jó tanárok kellenek. És itt nagy veszedelem fenyeget minket már a német nyelv tekintetében is. Miért? Azért, mert elvesztettük a szepesi és erdélyi szászokat, a bánáti, bánsági svábokat, Nyugat-Magyarország egy számottevő részét, tehát azokat a részeket, ahonnan a némettanárok rekrutálódtak.

A miniszter nem utolsó sorban ezért teremti meg külföldön a Collegium Hungaricumok hálózatát (előbb Berlinben és Bécsben, később Rómában és Párizsban is létrejött hasonló intézmény), ahova tehetséges magyar fiatalokat küldött ki ösztöndíjjal annak reményében, hogy ők – külföldi tanulmányaikat felhasználva – alkossák a leendő és széles, európai látókörű magyar tudósgárdát. Ami a külföldre kiküldött fiatalok és a hazai nyelvtanítás kapcsolatát illeti, Klebelsberg így szól:

Hogy a bécsi és berlini kollégiumokat létesítettem, annak főleg az az oka, hogy némettanárokat kívánok nevelni, s a bécsi és berlini kollégium ösztöndíjasaiból akarok német szakos tanárokat nyerni.

Azok a külföldi ösztöndíjasok is, akiket Angliába, Franciaországba és Olaszországba fogunk küldeni, legalább felerészben angol, francia vagy olasz szakos nyelv-és irodalomtanárok lesznek. Ha ezen az úton haladunk és utódaink is ezen az úton haladnak, semmi kétségem nincs aziránt, hogy belátható időn belül rendelkezésünkre fog állani az a tanári kar, amely a középiskolai törvény végrehajtásához szükséges. De addig sem vagyunk megszorulva, mert például Olaszországban volt hadifogoly magyar középiskolai tanárok a hadifogság idejét felhasználták arra, hogy olaszul jól megtanuljanak.

Itt vannak azután a latin szakos középiskolai tanárok, akiknek legnagyobb része szintén jól tud olaszul. Franciául tudó középiskolai tanáraink is vannak, csak az angol szakkal vannak még ez idő szerint nehézségek
.”

Klebelsberg a külföldre küldött ösztöndíjasok egy részében a jövő potenciális nyelvtanárait látta

Ahogy arról korábban már olvashattunk, Klebelsberg kultuszminisztersége idején az első világháborúból vesztesként kikerült és alaposan elszegényedett

Magyarország lehetőségeihez képest óriási összegeket fektet a közoktatásba és általában a kultúrába.

A fentiekből az is kiderül, hogy Klebelsberg e befektetésről úgy gondolkodik, hogy az hosszú távon mindenképp az ország, a nemzet érdekében és javára fog megtérülni – akár olyan formában is, hogy a külföldre kiküldött ösztöndíjasok majd visszatérve oroszlánrészt vállalnak a magyar közoktatásban és tudományos életben.

Egyetemi és akadémiai autonómia

Ezzel kapcsolatban azonban Klebelsbergnek volt egy másik, nagyon is figyelemreméltó gondolata az állami finanszírozás, a politikai befolyásolás és az intézményi függetlenség kérdéséről. Klebelsberg 1930-ban a Budapesti Szemle c. lapban jelentette meg „Szervezeti problémák a magasabb kultúra terén” című írását, ahol az alábbiakról is értekezik:

„Kultúrpolitikus ritkán kénytelen fájdalmasabb igazságot megállapítani annál, hogy az általános elszegényedés korszellem-alkotó tényezővé változott. Hiszen a kultúra, kivált magasabb és legmagasabb alakjaiban mégis csak üvegházi növény, csak úgy virulhat, ha szeretettel ápolják és arannyal öntözik. Amit a háborúról gyakran emlegetnek, hasonló vagy még nagyobb mértékben áll a kultúra, különösen a magasabb kultúra ápolására: pénz, pénz és megint pénz kell hozzá.”

Klebelsberg megállapítja, hogy a közoktatásba a magyar állam óriási energiákat és anyagiakat fektetve a 20-as években jelentősen átalakította a magyar közművelődés jellegét: csökkent az analfabetizmus és nőtt az iskolák száma. A kérdés azonban az úgynevezett magasabb kultúra finanszírozása:

Mint mondtam, a nyomorúság ólomsúlya különösen a magasabb kultúra intézményeire nehezedik, minők klinikák, kutatóintézetek, laboratóriumok, könyvtárak, múzeumok, megbénítva nemcsak ezek munkásságát, hanem az egyes kutatók tudományos kezdeményezéseit is. Ezt a bajt egylőre nem lehet eltüntetni, de lehet enyhíteni. Mi által? Főleg célszerű szervezetek létesítésével, melyek a megmaradt erőket összefogják, költséges, haszontalan párhuzamos intézeteket egyesítenek, egyáltalán kiküszöbölnek párhuzamos intézeteket s távol tartanak a kultúra területéről minden káros, főleg politikai befolyást.

Klebelsberg szerint távol kell tartani a kultúra területéről minden káros, főleg politikai befolyást

Klebelsberg az alábbiakban egyértelműen állást foglal amellett, hogy a politikát a magasabb kultúra intézményi önállóságának védelme érdekében távol kell tartani ezektől az intézményektől:

„E gondolatmenet során mi magyarok is ahhoz az eszméhez jutottunk el, hogy a szegénység ellen szervezéssel küzdjünk, a felsőbb kultúra intézményeit magasabb egységbe fogjuk össze, s egyúttal

a pártpolitikai befolyásokat kizárjuk a felsőbb kultúra szentélyéből.

E század folyamán sokat hallottunk a parlamentarizmus válságáról, s egynémi igaz lehet, amit e rendszer kárairól mondanak. Az emberiség azonban egyelőre semmit sem bírt kitalálni, ami megfelelőbb volna s amivel a parlamentarizmust pótolni lehetne. E szerint a probléma egy parlamentárisan kormányzott állam kultúrpolitikusára nézve abban áll, hogy a parlamentarizmus káros mellékhatásait a magasabb kultúra területéről kiszorítsa. Minden el volna veszve, ha a pártpolitika betörne Apollo és Minerva szent berkeibe s ott a leggyöngébb virágokat eltaposná.”

„Minden el volna veszve, ha a pártpolitika betörne Apollo és Minerva szent berkeibe s ott a leggyöngébb virágokat eltaposná.” Forrás: Elekes Andor – Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Klebelsberg Nagy-Britanniát hozza fel példának, ahol a fékek és ellensúlyok ékes bizonyítékát a kultúra önállóságára maga az önkormányzatiság eszméje jelenti. Sajnálattal állapítja meg, hogy a kontinens országaiban azonban a népképviselet hozzá van kapcsolva az ancien régime-ből átvett végrehajtó hatalomhoz:

A parlamentarizmus lényegéhez tartozik, hogy minden idő többségi pártja elhatározón befolyásolja a kormányt, ami a kinevezések befolyásolására vezet, mert hiszen eszmék, politikai irányok és programok emberek, személyiségek által valósulnak meg. Ami a parlamentáris rendszer lényegéhez tartozik s az általános politika terén, továbbá a szociális és gazdasági politikában jól bevált, azt a magasabb kultúra terétől elvileg távol kell tartani.

Az egyetemek minő süllyedéséhez vezetne például, ha a tanárok kinevezésénél a jelöltek politikai pártállása volna irányadó?”

„Az egyetemek minő süllyedéséhez vezetne például, ha a tanárok kinevezésénél a jelöltek politikai pártállása volna irányadó? ”Forrás: Pasztilla aka Attila Terbócs – Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Klebelsberg az egyetemek és az akadémia autonómiája mellett tör lándzsát:

„Mi Magyarországon azáltal kívánjuk az említett károkat ellensúlyozni, hogy a magasabb kultúra terén az autonómia gondolatát tettük uralkodó elvvé. Hogy mennyire az önkormányzat a természetes kormányzati forma a felsőbb kultúra ügyeire nézve, legvilágosabban kitűnik az egyetemek és tudományos akadémiák fejlődéséből.”

Itt Klebelsberg felvázolja a középkori egyetemek autonómiáját, ill. a modern kori akadémiák kialakulását, majd így ír:

„Eddigi fejtegetéseimet összefoglalva ismétlem, hogy a magasabb kultúra ügyei ellátásának újjászervezésénél Magyarországon következetesen két alapelvet követtünk. Egyik a különböző intézmények szerves összefoglalása, másik a miniszteri hatáskör korlátozása, háttérbe szorítása a hivatalnok-rendszernek s az önkormányzatiság keresztülvitele. E rendszer keresztülvitele természetesen nagy önfegyelmet kíván a miniszter részéről.

De aki csak egyszer is érezte életében a benső undort, amikor politikai oldalról jövő beavatkozásra nem helyénvaló kinevezést kellett eszközölnie, az készséggel el fogja magát szánni az önkorlátozásra.”

„De aki csak egyszer is érezte életében a benső undort, amikor politikai oldalról jövő beavatkozásra nem helyénvaló kinevezést kell eszközölnie, az készséggel el fogja magát szánni az önkorlátozásra.”

Klebelsberg határozott elképzelésekkel rendelkezett a sport, a művészetek és az oktatási rendszeren kívüli népművelés kérdéseiről – ezekről sorozatunk következő részében olvashatunk.

De… miért?! Miért nem iratkoztál fel a hírlevélre? Egyre nehezebb eljuttatni hozzád a cikkeinket… Itt tedd meg: